Musicalizadores / TDJe

Dobierając muzykę na milongach największą przyjemność odnajduję w muzyce ze Złotej Ery tanga. Staram się wybierać utwory w sposób na tyle urozmaicony, aby każdy znalazł coś miłego swoim uszom i sercu. Moje ulubione orkiestry to dwaj Osvaldowie: romantyczny Fresedo i emocjonalny Pugliese - nie zabraknie ich na żadnej mojej milondze. Nieustannie wzbogacam swoją kolekcję muzyki o najlepsze dostępne wersje klasycznych tang. 

-0-

When choosing music at milongas, I find the greatest pleasure in music from the Golden Era of tango. I try to choose tracks of enough variety that everyone finds something good to their ears and hearts. My favourite orchestras are the two Osvaldos: romantic Fresedo and emotional Pugliese - they are not to be missed at any of my milongas. I am constantly enriching my music collection with the best  available versions of classic tangos available.

Gram tradycyjnie, energicznie i czasem romantycznie. Uwielbiam obserwować tancerzy, reagować na ich nastrój, współtworzyć z nimi atmosferę milongi. Gram głównie utwory Złotej Ery, ale puszczam oko do Guardia Vieja. Nie mogę się doczekać, żeby się z Wami spotkać!

-0-

I play traditionally, energetically and sometimes romantically. I love observing the dancers, reacting to their mood, and co-creating the milonga atmosphere with them. I mainly play Golden Era pieces, but I also do give winks to Guardia Vieja. I can't wait to meet you!


Zajmuję się Dj-owaniem od 2014 roku. Wybieram muzykę od Guardia nueva do Epoca d'Oro. Skupiam się na zróżnicowanej sekwencji spójnych tand z odpowiednią mikrodramaturgią, aby osiągnąć optymalny flow i energię emocjonalną na parkiecie. Przywiązuję ogromną wagę do jakości dźwięku i nieustannie poszukuję nagrań z minimalnym szumem lub przydźwiękami. Prowadzę wykłady na temat głównych orkiestr tanga i internetowe radio Tango-Radio-Berlin.

-0-

I have been DJing since 2014. My music selection ranges from Guardia nueva to the Epoca d'Oro. I focus on a varied sequence of consistent tandas with a certain micro-dramaturgy to achieve optimal flow and emotional energy on the dance floor. I place extremely high value on sound quality and I am constantly looking for the recordings with authentic sound and minimal hiss or playback noise. I give lectures on the main tango orchestras and I run the internet radio Tango-Radio-Berlin.

Milonguero, DJ oraz organizator encuentros i milong w Hiszpanii od 2004 roku. Jego muzyka jest figlarna i dynamiczna. Entuzjasta;  przepełnia go energia i nigdy nie przepuszcza okazji, aby zaproponować playlistę bogatą i różnorodną. Gra w Hiszpanii i Europie. Uwielbia tango milonguero tańczone z rytmem i wrażliwością. Preferuje orkiestry z lat '30 i '40. XX wieku. „Każda milonga to małe życie.” „Carpe diem”. 

-0-

Milonguero, DJ and organizer of encuentros and milongas in Spain since 2004. His music is playful and dynamic. He is an enthusiast who overflows with energy and never misses a cheeky opportunity to make his entertainment rich and varied. He has been musicalizing meetings in Spain and Europe. He loves tango milonguero danced with rhythm and sensitivity. He prefers the orchestras of the 30s and 40s. "Every Milonga is a small life."  "Carpe Diem." 

Założyciel pierwszego w Polsce Teatru Tanga. Gra na milongach, maratonach, encuentros i festiwalach Polsce i Europie. Grał na dwóch słynnych milongach w Buenos Aires w El Obelisco i Maldita Milonga. O swojej pasji mówi: “Tango to dla mnie zawsze tańczenie muzyki. Utwory, które nie mają potencjału tanecznego, nie znajdą się w moich tandach – są dobre do słuchania lub przygotowania choreografii. Wszystkie utwory, które gram, chętnie zatańczyłbym na parkiecie. I to dokładnie w takiej kolejności, jaką “czuję”. Bo DJ na milondze prowadzi dialog z tancerzami – to jest wymiana energii – zawsze unikalnej, tak jak wyjątkowa jest każda milonga. 

-0-

Founder of the first Tango Theater in Poland. He playes at milongas, marathons, encuentro and festivals in Poland and Europe. He played at two famous milongas in Buenos Aires at El Obelisco and Maldita Milonga. He says „ For me tango is always dancing music. Songs that not have a dance potential will not be included in my tandas – they are good for listening or preparing choreography. I would love to dance all the songs on the dance floor. Because the DJ in milonga conducts a dialogue with the dancers – this is an exchange of energy – always unique, just as each milonga is unique.

Tango jest kluczową częścią mojego życia już od dwudziestu lat. Jako DJ oczywiście najczęściej sięgam po dzieła Wielkich Mistrzów Złotej Ery, jednak miłośnicy Guardia Nueva także się nie zawiodą! Obiecuję, że każdy z Was znajdzie perełki muzyczne dla swoich uszu, ciała i duszy. Moc uwolnionej synergii współprzeżywania magii wieczoru przez wszystkich tancerzy - oto wyjątkowe zadanie dla DJ-a.

-0-

Tango has been a key part of my life for twenty years now. As a DJ, I naturally gravitate towards the Grand Masters of the Golden Age most often, but aficionados of Guardia Nueva will not be disappointed either!”. I promise that each of you will find real pearls of music for yours ears, body and soul. The power of unleashed synergy that comes from having all the dancers share the magic of the evening - that is the unique task for a DJ.